PROGRESS

  • ก.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม

เพิ่มเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2560

  • ก.ค. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม

เพิ่มเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2560

  • ก.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2560

  • ก.ค. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2560

  • มิ.ย. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน

เพิ่มเมื่อ: 16 มิถุนายน 2560

  • มิ.ย. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน

เพิ่มเมื่อ: 16 มิถุนายน 2560

  • มิ.ย. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน

เพิ่มเมื่อ: 01 มิถุนายน 2560

  • มิ.ย. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน

เพิ่มเมื่อ: 01 มิถุนายน 2560

  • พ.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤษภาคม

เพิ่มเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2560