PROGRESS

  • ม.ค. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนมกราคม

เพิ่มเมื่อ: 01 มกราคม 2560

  • ธ.ค. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 16 ธันวาคม 2559

  • ธ.ค. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 16 ธันวาคม 2559

  • ธ.ค. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559

  • ธ.ค. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559

  • พ.ย. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559

  • พ.ย. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559

  • พ.ย. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2559

  • พ.ย. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2559